You are currently viewing ישיבות נגישות

ישיבות נגישות

הצעת החוק המבקשת להתיר למוסדות החינוך החרדיים שלא לעמוד בתנאי ההתאמה תפגע לא רק בבעלי המוגבלויות מביניהם, אלא בציבור הנכים כולו. אם תעניק המדינה פטור מהנגשה ותמנע מרבבות לימודים, מדוע שיהיה על בעלי עסקים לציית לדרישות החוק? חיים ריבלין בטור מיוחד

קישור לכתבה