You are currently viewing נגישות להשכלה גבוהה

נגישות להשכלה גבוהה

נגישות להשכלה גבוהה עבור בעלי המוגבלות הינה דבר חשוב במעלה ראשונה. הכניסה לעולם האקדמי פותחת בפני הסטודנטים בעלי המוגבלויות דלת להצלחה בעולם התעסוקתי והחברתי.

חוק הנגישות

בשנת 2005 התקבל תיקון מספר 2 לחוק השיוויון הנקרא חוק הנגישות אשר מטרתו לעגן בחוק את הזכות לנגישות ולהטיל חובה זו על האחראים למקומות ציבוריים או על נותני השירות הציבורי. המטרה העיקרית היא להגיע למצב בו המקומות והשירותים הציבוריים כולם יהיו נגישים לנכים. בהמשך לחוק זה נדרשו המוסדות להשכלה גבוהה להפוך עצמם לנגישים בהתאם להוראות הנגישות למקומות ציבוריים על מנת לאפשר לאדם בעל מוגבלות שוויון ביכולת הלמידה.

חשיבותה של נגישות להשכלה גבוהה עבור הנכים

בהיעדר נגישות של הסביבה לא יוכלו הסטודנטים בעלי המוגבלות להגיע לכיתה, להשתתף בשיעור, ללמוד ולשמור על קשרים חברתיים עם בני כיתתם. ללא נגישות להשכלה גבוהה לא יוכלו הסטודנטים בעלי המוגבלות להשתלב בעולם התעסוקתי, ליהנות מבחירה חופשית מבחינה מקצועית והן ישתלבו פחות מבחינה חברתית.

מה נעשה בתחום הנגישות להשכלה גבוהה?

• הנגשה של קמפוסים ומוסדות קיימים- חוק הנגישות הינו חוק חדש יחסית ולכן כאשר ניבנו הקמפוסים או מוסדות ההשכלה השונים הם ניבנו ללא התחשבות באכלוסיית הנכים. ברוב המוסדות כבר החל תהליך של התאמת הסביבה הלימודית לסטודנטים הנכים אך ברובן שטחי החוץ של הקמפוס וחלק מן המבנים עדיין אינם נגישים. בשביל ליצור נגישות להשכלה גבוהה לנכים חשוב להתייחס למיקום ולסביבת ההוראה כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים. כמו כן, כדי שסטודנטים בעלי מוגבלות יוכלו להשתלב חברתית באופן מלא חייבת להיות נגישות מלאה לסביבת הקמפוס הן במרחב הפנימי והן במרחב החיצוני- בשבילים המובילים אליו, במדשאות, באזור ההסעדה ובכל האזורים הציבורייים.
• בתחום הנגישות בדרך למקום הלימודים- ברוב המוסדות האקדמים קיים סימון של מקומות חנייה נגישים לנכים הקרובים ככל שניתן למוסד הלימודי. בשביל הסטודנטים המגיעים בהסעות ציבוריות מותאמת חנייה קרובה ומסודרת אך לא ניתן מספיק דגש להשארת מרווח מספק סביב חניית הנכים לשם התניידות עם כיסא גלגלים ויש עוד מה לעשות בהתאמת תחבורה ציבורית נגישה בעת יציאה לסיורים מחוץ לכותלי האקדמיה.
• בתחום הנגישות אל הכיתה- קיימת רק בחלק מן המוסדות הלימודיים נגישות מלאה אל וממקום החנייה וכן נגישות רחבה אל מקומות הלימוד כגון: כיתות, אולמות, ספריה, מעבדות וכדומה על ידי משטחי הליכה רחבים, מעברים נגישים ללא מכשולים, רמפות, מעליות, מאחזים, שילוט גדול וברור, שירותי נכים ותאורה טובה.
• בתחום הכיתה יש עוד מה להשתפר- יש למקם את הריהוט הכיתתי באופן שיאפשר גישה נוחה לסטודנטים בעלי המוגבלות. השולחנות צריכים להיות מותאמים בגובהם ורוחבם לסטודנטים כדי שיוכלו בנוחות לבצע פעילויות לימודיות כגון: כתיבה, ניסוי מעבדתי ועוד. לדאוג למקומות ישיבה באמצעות כיסאות בגבהים וגדלים שונים, עם או בלי משענות ידיים וסידורי ישיבה מותאמים כדי ליצור גישה נוחה לסטונדנטים בעלי הלקות אל מקום ישיבתם. לבעלי לקויות הראייה או השמיעה יש לדאוג למקום ישיבה הקרוב ללוח ולדאוג לתאורה טובה שאינה מסנוורת.
נגישות מוסדות ההשכלה הגבוהה לנכים הן חובה חוקית ומוסרית, אשר תאפשר לנכים ולבעלי מוגבלויות להשתלב בצורה טובה בחברה.